Spolupráce mezi univerzitami ENSAM a FSI VUT V Brně

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí do první části studia "Industrial Engineering" (část během bakalářského studia) je být vybrán českou i francouzskou stranou a mít alespoň základní znalosti angličtiny a francouzštiny.

Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studia "Industrial Engineering" je mít řádně ukončené bakalářské studium v oblasti technických věd a úspěšné vykonání přijímací zkoušky (není-li děkanem prominuta).

Důležitým předpokladem pro přijetí je úspěšné ukončení studia oboru "Strojní inženýrství" bakalářského studijního programu "Strojírenství" na FSI VUT v Brně nebo odpovídajícího oboru na Arts et Métiers ParisTech (ENSAM), nebo prokázání srovnatelných znalostí absolventa jiného oboru před komisí přijímacího řízení. Tento bakalářský studijní program musí zahrnovat dostatečný rozsah matematiky, fyziky, mechaniky, nauky o materiálu, srovnatelný se standardem studijního programu B2341-3 Strojírenství FSI VUT v Brně, přičemž závěrečný rok bakalářského studia již musel absolvovat v Arts et Métiers ParisTech, Centre Cluny.

Dále musí být prokázány znalosti příslušné partnerské řeči - francouzštiny nebo češtiny - na úrovni B1 Evropského Referenčního rámce pro jazyky (složení UNIcert certifikačního stupně 1 nebo srovnatelného certifikátu).

Tento program představuje ideální možnost uplatnění absolventů Česko-francouzských sekcí, kombinaci jim známého jazyka se specializací. Více o sekcích: PDF Gymnázia s výukou FR (odkaz na PDF)