Spolupráce mezi univerzitami ENSAM a FSI VUT V Brně

Fotogalerie

Návštěva francouzského velvyslance na VUT

V pondělí 15. dubna 2019 navštívili Vysoké učení technické v Brně velvyslanec Francie v České Republice Roland Galharague, atašé pro vědu a vysoké školy Mathieu Wellhoff, atašé pro decentralizovanou spolupráci Denisa Pánková-Schránilová a stážistka diplomatického oddělení Elsa Bruto. Delegaci přivítal rektor Petr Štěpánek, prorektor pro zahraničí Jiří Hirš a prorektor pro rozvoj vědecké a výzkumné činnosti Lubomír Grmela. Na rektorátě brněnské techniky proběhla diskuze týkající se spolupráce VUT a francouzských univerzit, možností double degree programů pro doktorské studium, zapojení VUT do evropských univerzitních iniciativ a dalšího vývoje CEITEC VUT.

Delegace poté navštívila Fakultu strojního inženýrství, kde se v doprovodu proděkana Ivana Křupky a Miroslava Píšky velvyslanec setkal s pěti studenty navazujícího magisterského programu Industrial Engineering a seznámil se s vybavením laboratoře, převážně CNC stroji, na kterých byly ukázány příklady CAD/CAM obrábění náročných strojírenských součástí, které se studenti DD programu učí na VUT programovat. Návštěva pomohla vybrat další oblasti pro rozvoj česko-francouzské spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání.


Mix roku 2018


Mix roku 2017


Nový student z Cluny

18. 9. 2017 dorazil na naši fakultu student z Cluny – Bc. Quentin Masson, který zde bude studovat s naším studentem Bc. Janem Kolmačkou 1. ročník navazujícího magisterského programu Industrial Engineering v rámci Double degree. Doufáme, že se mu u nás bude líbit a přejeme úspěšné studium!


Marie Illeová


Státnice 2016 Cluny


Rachid Makhloufi Leave


Pád Bastily 2016


David Prat


Steering Committee Cluny


Francouzský atašé na FSI


Steering Committee 2015 - Bukurešť


Státnice 2015


Pád Bastily


Noví adepti na studium


Francouzská aliance


David Prat


Pamětní foto


Steering Committee


Work of Guillaume Cahen


Saint Gobain Vertex


Ambasáda v Praze


Propagace v Olomouci


Jarní pochod


Grand Gala


Ambasador v Brně


Obhajoby 24. — 27.6.2014


Steering Committee


Promoce


Paříž


Padova


Baptéme


Defile


Mezinárodní strojírenský veletrh, francouzská komora


Článek pro MM — Srovnávat srovnateln

V dnešní době se lze poměrně často setkat s názorem o poklesu úrovně našeho školství, mimo jiné i v technické oblasti. Jako nejčastěji nabízenými důvody se uvádí podfinancování pedagogů, malá popularita odborné vzdělanosti a výuky řemesel, vysoký počet studentů až honba za vědeckými výkony na vysokých školách namísto koncentrace a individuální práci se studenty.
Není tomu však všude. A není přitom potřeba objevovat už objevené a podléhat různým módním vzdělávacím trendům. Důležité je dlouhodobé udržení kvality studia, srovnatelné s předními zahraničními univerzitami a podpora talentovaných studentů v mladém věku mezi jejich rovníky na mezinárodním poli.
  Jedním z takovýchto vysokoškolských programů je Double Degree Industrial Engineering, který se vyučuje na FSI VUT v Brně. Na tomto magisterském programu se podílí za českou stranu zejména Ústav strojírenské technologie, Letecký ústav a Ústav výrobních strojů a průmyslových robotů. Partnerskou technickou univerzitou je Art et Metiérs ParisTech (ENSAM) s řadou vzdělávacích center, umístěných například v Cluny. V rámci tohoto trilingválního vzdělávacího systému (jazyk český, francouzský a anglický) prochází studenti řadou výukových kurzů rozdílnými vzdělávacími systémy s dvouletým pobytem u partnerské univerzity. Zdání snadného studia v sladké Francii se však rychle rozplývá, když se zjistí, že veškerá výuka je zde povinná, včetně přednášek a i nemoci se léčí v místní nemocnici. Hluboká příprava před výukou, průběžné testy a zkoušky jsou samozřejmostí, přičemž systém se může opírat o zkušenosti se vzděláním, které se zde praktikuje více než 1100 let. Setkávání bývalých studentů, dnes podnikatelů a příznivců na každoročním Grand Gala večeru v duchu udržovaných tradic je samozřejmostí a je velkolepou podívanou a úžasnou reklamou, jak propagovat věrnost, prestiž a podporu této škole.
Vlastní výuka obsahuje i řadu stáží ve strojírenských podnicích v rámci obou univerzit a prakticky veškerý čas o „prázdninách“ studenti věnují nejrůznějším praxím ve formě asistencí výrobním inženýrům (o délce až 13 týdnů). Tyto stáže se dále doplňují tzv. mobilitním programem, v rámci kterého francouzští studenti (celkem 150) mohou  navštívit naše přední strojírenské podniky a elektrárny, neboť tyto země spojuje mj. exportní schopnost obou států v rámci výroby elektrické energie. To není překvapující u země, která vládne všemi přírodními zdroji, ale naopak u vnitrozemského státu s limitovanými možnostmi, jakými naše země oplývá. Zájem o náš stát je ovšem komplexní a odborné přednášky jsou doplňovány informacemi o našem právním systému, dlouhodobé strategii rozvoje ČR a Jihomoravského kraje, možnostem ochrany duševního vlastnictví, ale i návštěvou vybraných kulturních památek, poznáváním naší gastronomie, vína a sýrů. Na druhé straně ENSAM pořádá každým rokem tzv. Mezinárodní letní školu, v rámci které se mohou studenti setkat s politiky, novináři a diskutovat například otázky budoucnosti EU a možnostmi studia a života v jiných zemích.
Tento program probíhá letos již sedmým rokem, doposud do něj bylo zapojeno 23 francouzských a českých studentů. Je podporován mj. Francouzskou ambasádou a Burgundským regionem. Státní závěrečné zkoušky probíhají u jedné mezinárodní komise a studenti získávají dva plnohodnotné tituly – inženýr VUT v Brně a ENSAM Engineer, které je opravňují k zastávání předních manažerských pozic v rámci celé EU. V loňském roce se podařil mimořádný úspěch – dvě naše absolventky (Ing. Marie Illeová, MSc. a Ing. Zdeňka Ryšavá, MSc.) získaly D´Argentovu medaili za vynikající studijní výsledky, což dokládá mj. silnou konkurenceschopnost, srovnatelnost českého vzdělávacího systému a úrovně našich studentů. Více informací na: http://ensam.fme.vutbr.cz.

 
 
Prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
ÚST FSI VUT v Brně


Státnice


La Bouchée


Steering Committee


Studium


Austerlitz, Bitva u Slavkova


Semestr, projekt


Mezinárodní strojírenský veletrh


Francoužští studenti


Noví Ensam studenti z Cluny pro LS 2013

Z Ensamu dorazilo sedm nových studentů pro studium v letním semestru -Antoine Auriere, Laetitia Le Sciellour, Romain Dal Palu, Emilie Vizier, Tristan Lavaud, Nicolas Lanaspeze a Moussa Arrhioui. Vítejte!


Kampaň pro podporu studia

V lednu 2013 navštívili Francouzskou sekci Slovanského gymnázia v Olomouci, stejně jako Gymnázium Matyáše Lercha v Brně. Prezentace představovala průběh spolupráce, DD studia i osobní zkušenosti našich studentů.

Mobility Projekt 2012

Téměř padesát studentů z francouzské univerzity Arts et Métiers ParisTech v doprovodu svých pedagogů absolvovalo ve dnech 17. 11. – 1. 12. 2011 na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně výjimečný odborný program, který zahrnoval rozsáhlý cyklus přednášek a exkurzí na přední fakultní pracoviště zajišťující moderní výrobní technologie a energetické celky pro výrobu elektrické energie.

Nový student DD z Cluny, rok 2012

Z Cluny k nám přijel na Dvojitý diplom nový student – Charles Fortunet. Přejeme mnoho úspěchů!


Evropská letní škola v Cluny 2012

Dvě adeptky na studium DD, Pavlína Trubačová a Jitka Metelková, se zúčastnily v termínu 5.-15. července 2012 tohoto Sjezdu mladých Evropanů, jehož předmětem bylo přiblížení účastníkům historii a mechanismy EU a dopadu na občany EU. Přesto hlavní náplní byly rozsáhlé diskuze mezi jednotlivými účastníky, srovnávání života v jednotlivých zemích, obecný náhled na společné i rozdílné problémy. Diskuze byly velice zajímavé, což bylo podpořené tím, že se po celých 10 dní komunikovalo jak v angličtině, tak i ve francouzštině, ale také tím, že se zde sjelo přibližně 50 účastníků z více než 25 evropských zemí, což poskytlo požadovanou rozmanitost po všech stránkách. Tuto konferenci také obohatily i přednášky a diskuze s významnými osobami evropského dění, politiky, novináři aj. Také to těmto dvěma studentkám umožnilo poznat prostředí, kde budou za rok studovat, i místní obyvatele, se kterými se setkaly během dne stráveného s hostitelskými rodinami v okolí.


Úspěšné zakončení studia 2012

Dvě české studentky, Zdenka Ryšavá a Marie Illeová, úspěšně splnily program DD. Obhajoba státních zkoušek proběhla v červnu 2012 před smíšenou komisí a na základě úspěšné obhajoby dostaly diplomy z obou univerzit. Gratulujeme!


Zdenka Ryšavá – Studentka DD

Francie vás změní! (ani nevíte jak :-) )


Kampaň pro podporu studia

Stejně jako předchozí rok jsme v únoru 2012 navštívili Francouzskou sekci Slovanského gymnázia v Olomouci. Prezentace představovala průběh spolupráce, DD studia i osobní zkušenosti našich studentů.


VIP návštěva z Cluny

12.-13. dubna 2012 proběhla návštěva VIP z A&M ParisTech na FSI VUT v Brně – přijela paní Amanda Barbedette-Green a Dr. Laurent Joblot, vedoucí výrobních technologií a logistiky. Jednalo se o oficiální setkání s vedením fakulty, se studenty a zájemci o další studium ve Francii. Na programu jednání se objevil stav studia v novém akademickém roce na FSI VUT v Brně, na ENSAM Cluny, sociální a kulturní zázemí na obou univerzitách. Setkání se konalo v otevřeném a přátelském duchu. Setkání se zúčastnili i studenti Ensamu, kteří v současné době studují na VUT v rámci Erasmu.


Noví Ensam studenti z Cluny pro LS 2012

Z Ensamu dorazili tři noví studenti pro studium v letním semestru -Paul Napoléoni, David N'Diaye, Guillaume Turin. Vítejte!


Mobility Projekt 2011

Téměř sto studentů z francouzské univerzity Arts et Métiers ParisTech v doprovodu svých pedagogů absolvovalo ve dnech 5. 11. – 3. 12. 2011 na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně výjimečný odborný program, který zahrnoval rozsáhlý cyklus přednášek a exkurzí na přední fakultní pracoviště zajišťující moderní výrobní technologie a energetické celky pro výrobu elektrické energie.

Více ZDE


Úspěšné zakončení studia 2011

Tři francouzští studenti, Leonard Siclone, Benoit Ceyte a François Laforce, úspěšně splnili program DD. Obhajoba státních zkoušek proběhla v červnu 2011 před smíšenou komisí a na základě úspěšné obhajoby dostali diplomy z obou univerzit.

Gratulujeme!


Řídicí komise 2011

Nové zasedání Řídicí komise proběhlo v květnu 2011 v Cluny. Byl proveden přehled stávajícího stavu spolupráce.


Grand Gala 2011

Již 76. ročník slavné Grand Gala se uskutečnil v květnu 2011. Jedná se o velkolepé ukončení studií na ENSAM v Cluny, s koncerty, ohňostroji a jinými překvapeními pro návštěvníky.


Kampaň v Cluny pro podporu studia

V květnu 2011 se v Cluny uskutečnila velká kampaň pro podporu studia DD, aby se i francouzští studenti více začlenili do tohoto programu.


Noví Ensam studenti z Cluny pro LS 2011

Z Ensamu dorazili čtyři noví studenti pro studium v letním semestru- Julien Goutte-Fangeas, Bastien Popineau, Frederic Ramananarivo a Jean Romaindel.

Vítejte!


Diplomové práce Leonarda Siclona

V únoru 2011 tvořil Leonard Siclone v brněnské firmě Proclain Hydraulics svou diplomovou práci.


Kampaň pro podporu studia - SGO Olomouc

Nové moravské teritorium našeho zájmu bylo kontaktováno a navštíveno v prosinci 2010 – Slovanské gymnázium Olomouc. Prezentace představovala průběh spolupráce, DD studia i osobní zkušenosti našich studentů.  Proběhlo i setkání se zástupkyní ředitele pro Česko-francouzskou sekci, Mgr. Evou Pavlíčkovou.


Návštěva VIP II

V dnech 3.-5.11.2010 proběhla návštěva VIP z A&M ParisTech na FSI VUT v Brně – paní Amandy-Barbadette Greenové a paní Nathalie Laroche, vedoucí studijního oddělení. Jednalo se p oficiální setkání s vedením fakulty, se studenty a zájemci o další studium ve Francii. Na programu jednání bylo stav studia v novém akademickém roce na FSI VUT v Brně, na ENSAM Cluny, sociální a kulturní zázemí na obou universitách. Setkání se konalo v otevřeném a přátelském duchu. Ve večerních hodinách se k setkání připojili i bývalí studenti Ensamu, kteří žijí v současné době v ĆR. Současně proběhla propagace studia a návštěva gymnázia Matyáše Lercha v Brně a Mendlovy univerzity v Brně


1100 let vzdělávání v Cluny

ENSAM Cluny mělo jedinečnou šanci oslav výročí 1100 vzdělávání v Cluny. Na počátku všeho byl mnich zvaný Gunzo, který měl sen, že by se měl postavit klášter, zaměřený na vzdělávání...


Steering Committee 09.2010

Nové zasedání Řídicí komise proběhlo v září 2010 v Cluny. Byl proveden přehled stávajícího stavu spolupráce a současně byl představen nový prorektor pro zahraniční spolupráci a vědu - Prof. Ing. Castillan, Ph.D.


SZZ Cluny - Magisterské zkoušky

Tři francouští studenti úspěšně obhájily jejich diplomové práce - Jean Raphael Ouin, Pascal Charmette, and Guillaume Getto. Komise byla tvořena ze specialistů z ENSAM Cluny a VUT FSI ÚST. Blahopřejeme!


SZZ BRNO - Bakalářské zkoušky

První české absolventky podle nových akreditovaných DD plánů studia obhájily své práce – Bc. Marie Illeová a Bc. Zdenka Ryšavá. Už jen výskyt slavnostní ENSAM uniformy budil mezi všemi členy komise a hosty respekt, nicméně znalosti jej předčily. Blahopřejeme!


Velikonoční pochod

V letošním roce byla zahájena nová tradice u příležitosti velikonočních svátků – pěší výlet, tentokráte do Šmelcovny. Šmelcovna je osada v údolí Bílého potoka v katastrálním území obcí Javůrek a z menší části i Maršov; hranici katastrálních území tvoří tok Bílého potoka. Šmelcovna leží zhruba 25 km severozápadně od Brna. Na zpáteční cestě byly francouzským studentům vysvětleny i ukázány české tradice svátků jara a všechny obvyklé zvyky.


Nový studenti z Cluny pro LS

Z Ensamu dorazili čtyři noví studenti pro studium v letním semestru - Julien Goutte-Fangeas, Bastien Popineau, Frederic Ramananarivo and Jean Romaindel. Vítejte!


Den otevřených dveří na FSI VUT v Brně

Noví studenti zamýšlející studovat naši fakultu a DD program navštívili náš ústav během Dne otevřených dveří 10.12.2010.


Návštěva VIP ENSAM

Dne 12.-13.2.2010 proběhla návštěva VIP z A&M ParisTech na FSI VUT v Brně – paní Martine Bouttilon, prorektorku pro zahraniční styky a paní Amandy Barbedette-Green. Jednalo se p oficiální setkání s vedením fakulty, se studenty a zájemci o další studium ve Francii. Na programu jednání bylo stav studia v novém akademickém roce na FSI VUT v Brně, na ENSAM Cluny, sociální a kulturní zázemí na obou univerzitách. Setkání se konalo v otevřeném a přátelském duchu. Ve večerních hodinách se k setkání připojili i bývalí studenti Ensamu, kteří žijí v současné době v ČR.


MODERNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE PRO 21. STOLETÍ

ÚST FME BUT Brno organizoval mezinárodní konferenci při příležitosti 110. výročí založení VUT. Jean-Philippe Costes, Aleš Polzer and Miroslav Píška participated in this activity.


Setkání se studenty DD a zaintresovanými učiteliPravidelné setkání se všemi DD studenty a zaintresovanými učiteli proběhlo na VUT listopadu 2009 Všechny aspekty studia a společenského vyžití byly diskutovány v otevřené a přátelské atmosféře..


Intercut 2009

David Prat and Miroslav Píška se aktivně zúčastnili vědecké konference Intercut 2009

 

INTERCUT 2009Last update: 09.01.2011 23:19Size: 96,5 kB

Presentation PÍŠKA, PRATLast update: 09.01.2011 23:19Size: 25,8 MB

On the effective use of PVD coated cutting tools in machining todayLast update: 09.01.2011 23:19Size: 25,5 kB

Naše studentky jedou do Francie

První české studentky míří do Francie – slečna Marie Illeová a slečna Zdenka Ryšavá. Hodně štěstí!


Steering Committee

Nové zasedání Řídicí komise proběhlo v červnu 2009 v Cluny. Byl proveden přehled stávajícího stavu spolupráce. Jako nová podpora pro studenty byl schválen týdenní pobyt ve francouzských rodinách před zahájením studia.


SZZ - Martin Roder

Vynikající student úspěšně dokončil DD studia – Bc. Martin Roder. Zkušební komise byla tvořena mezinárodní komisí specialistů z FSI VUT a ENSAM. Blahopřejeme!


Leonard Siclone

Leonard Siclone je francouzský ENSAM student, který navštívil naši fakultu jako nový DD student. Hodlá postavit nový dopravní prostředek a cestovat s ním z Burgundska do České republiky.

Raid Cluny Brno (doc 359kB)

 


Úspěšné zakončení studia

Dva francouzští studenti, Amayas Benkaroun a Richard Arnaud, úspěšně splnili program Double-Degree Diploma.  Obhajoba státních zkoušek proběhla před smíšenou komisí a na základě úspěšné obhajoby dostali diplomy z obou universit.
Gratulujeme!


Výuka na FSI VUT

Výuka probíhá ve studijních skupinách, tvořených jednak francouzskými studenty ENSAMu, českými studenty Double-Degree Diploma programu, tak i studenty dalších zahraničních univerzit. Tudíž je vedena v angličtině.
Fotografie byla pořízena v hodině Aplikace CAD/CAM v technologii I, zleva: Marie Illeová, Zdeňka Ryšavá, François Mourot, Vincenzo Maskio, Jean-Raphaël Ouin a Guillaume Getto.


Vogue

I do Francie dorazily módní novinky původem z Česka, tak snad jen popřejme ať se slušivé modely dobře nosí!


Setkání francouzských studentů

Dne 29.4.2009 se uskutečnilo setkání se studenty čtvrtých ročníků na FSI VUT v Brně. Strana francouzských studentů byla reprezentována Ing. David Pratem & Alenou Pratovou. Česká strana byla zastoupena hlavními představileti doc. Ing. Miroslavem Píškou, doc. Ing. Jaroslavem Juračkou, Ph.D., Ing. Alešem Polzerem et paní Marcelou Houdkovou, referentka studijního oddělení. Tématem diskuze bylo finální doladění studijního programu a oficiální rozloučení s francouzskými studenty odjíždějícími zpátky do Cluny. Leonard Sielone získal finanční podporu na kolo a cestu Cluny- Brno. Dále byly projednány administrativní záležitosti. Studenti vyjádřili kladné zkušenosti ze studií na BUT.


Setkání francouzských studentů

Dne 18.2.2009 proběhlo setkání na FSI VUT v Brně. Jednalo se oficiální přivítání francouzských studentů, kteří přijeli na letní semestr. Zúčastnili se všichni francouzští studenti studující program Double-Degree Diploma v Brně a za českou stranu byli přítomni doc. Ing. Miroslav Píška, CSc., vedoucí setkání, doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. , Dagmar Staňková, Zdeňka Katolická a studentky Zdeňka Ryšavá, Marie Illeová.
Hlavním bodem setkání bylo seznámit nově příchozí francouzské studenty se systémem na BUT a přivítat je na zdejší fakultě. Dále byl projednáván semestrální projekt studentů a systém zkoušek na VUT. Setkání probíhalo ve velice příjemné atmosféře.


Austerlitz 2008

Francouzští studenti navštívili v doprovodu pana doc. Píšky akci Austerlitz 2008. Tato vzpomínková akce proběhla ve dnech 29. a 30. listopadu, bylo to tradiční připomenutí výročí bitvy u Slavkova. Zúčastnilo se jí na 1000 nadšenců v replikách dobových uniforem z různých zemí Evropy (Česká republika, Polsko, Itálie, Rakousko, Slovensko, Německo, Maďarsko). Hlavní body programu byly: rekonstrukce bitvy pod Santonem, která začala v sobotu v 15 hod a pietní akt v kapli Mohyly míru,odehrávající se během nedělního poledne. Bohatý doprovodný program se odehrával v těsné blízkosti slavkovského bojiště. Bitva pokračovala až do večera, kdy zvláště vynikly palebné ukázky. Na závěr bylo možné shlédnout působivý ohňostroj.


Setkání se studenty v Cluny

Koncem října 2008 proběhlo v Cluny setkání studentu ENSAMu kteří projevili zájem o Double-Degree Diploma program a těch, kteří již měli možnost vycestovat do Brna se zástupcem české strany doc. Ing. Miroslavem Píškou, CSc.
Jednalo se jako vždy o neformální schůzku, doprovázenou přátelskou a uvolněnou atmosférou, kde bylo možné řešit různorodé dotazy a podněty jak z řad studentů, tak i pedagogů.


Intercut 2008

Ve dnech 22 až 24 října 2008 se konala mezinárodní konference Intercut 2008 v malebném městečku Cluny. Daným tématem byly inovační techniky obrábění a inteligentní procesy obrábění.
Hlavní snahou konference bylo vytvoření vazeb mezi experty a vědeckými poznatky z různých oblastí vztahujících se k řeznému procesu.
Jednalo se o vůbec první účast českých zástupců na již druhém ročníku Intercatu, příští setkání se uskuteční ve dnech 21 a 22 října 2009 v Cluses.

http://web.cluny.ensam.fr/intercut2008/ang/index_ang.html


Setkání české a francouzské strany v Cluny

Ve dnech 19. – 24. října 2008 se uskutečnilo setkání české a francouzské strany v centru Cluny, AM ParisTech (ENSAM). VUT v Brně bylo zastoupeno doc. Ing. Miroslavem Píškou, CSc. Francouzský partner ENSAM byl reprezentován garanty výuky DD programu v Cluny.  
Během tohoto setkáni se diskutovalo o detailních studijních plánech, jejich hodinové a kreditive dotaci, literatuře na podporu studia a dalších možných adeptech na Double-Degree diploma program, formě závěrečných prací. Nedílnou součástí byla i možnost nahlédnutí do výuky na škole – přednášek, cvičení a laboratoří.


Setkání francouzských studentů FSI VUT v Brně

Dne 9.10.2008 se konalo na FSI VUT v Brně, místnosti C2/301 setkání francouzských studentů na FSI VUT v Brně. Za francouzskou stranu se setkání zúčastnili 4 studenti ENSAM, studující v Brně,  Lukáš Vačura - český student z ENSAM (Paříž), za stranu českou 2 studentky (Zdeňka Ryšavá, Marie Illeová), dále Doc. Ing. Josef Kliment, CSc. a Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc., Ing. Aleš Polzer, Ph.D. , Dagmar Staňková a další hosté z Iževska a FSI VUT v Brně.
Na programu jednání bylo stav studia v novém akademickém roce na FSI VUT v Brně, na ENSAN Cluny, sociální a kulturní zázemí na obou universitách, Double-Degree Diploma a spolupráce s průmyslovou praxí (zadávání projektů, diplomových prací, praxí, atd.).
Setkání se konalo v otevřeném a přátelském duchu a všem účastníkům bylo poskytnuto bohaté občerstvení, za které patří poděkování našim milým spolupracovnicím. Tato setkání se koná pravidelně a  jsou vhodným informačním zdrojem pro zájemce o studium na obou univerzitách.


Steering committee

Dne 27. června 2008 se sešla Steering Committee (Řídicí komise) v Cluny, v jednom z center Arts et Métiers ParisTech (ENSAM), které se zúčastnili představitelé všech univerzit angažujících se v Double-Degree diploma programu zemí střední a východní Evropy.
Program setkání vyplňovala představení jednotlivých univerzit a dále se projednávaly  konkrétní připomínky a náměty ke koordinaci celoevropského vzdělávacího systému v této oblasti.
Česká delegace se mj. prezentovala grantem „Noví inženýři pro spolupráci ve vysoce produktivním průmyslu“, který se setkal s velkým ohlasem, dále formou celoživotní kariéry, postavené na této spolupráci, rozvojem dalších setkání a novými internetovými stránkami s aktuálními informacemi.


Návštěva paní Céline ROUSSEAU

Dne 21.-22.5.2008 se uskutečnila nová návštěva paní Céline ROUSSEAU na FSI VUT V Brně. Předmětem návštěvy bylo rozšíření informace o studiu na ENSAM ve Francii, Double Degree programech a Letní škole pro manažery projektů. Mimo účastníků z FSI (studentů a akademických pracovníků) se jednání zúčastnili i zástupci FP VUT v Brně.


Setkání francouzských studentů, pedagogů ENSAM Cluny a FSI VUT v Brně

Dne 8.4.2008 se konalo na FSI VUT v Brně, místnosti C2/301 historicky první setkání francouzských studentů, pedagogů ENSAM Cluny a FSI VUT v Brně. Za francouzskou stranu se jednání zúčastnilo 8 studentů ENSAM, t.č. studujících v Brně, dále paní Alena Pratové a Ing. David Prat, za stranu českou 2 studentky (Zdeňka Ryšavá, Marie Ileová), Dagmar Staňková, Zdeňka Katolická, Dr. Ing. Cihlářová, Doc. Ing. Josef Chladil, CSc. a Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc., garant mezinárodního projektu „Noví inženýři pro mezinárodní spolupráci ve vysoce produktivním průmyslu“. Na programu jednání bylo studium na FSI VUT v Brně, na ENSAN Cluny, sociální a kulturní zázemí na obou universitách, Double-Degree Diploma a spolupráci s průmyslovou praxí. Setkání probíhalo v otevřeném a přátelském duchu a všem účastníkům bylo poskytnuto bohaté občerstvení, za které patří poděkování našim milým spolupracovnicím. Předpokládáme, že podobná setkání budou probíhat pravidelně a stanou se vhodným informačním zdrojem pro zájemce o studium na obou univerzitách.

Zapsala: Dagmar Staňková


ParisTech International Day 2008

ParisTech International Day
Arts et M.tiers ParisTech
Ecole Nationale Sup.rieure d'Arts et metiers
(ENSAM)
151 boulevard de l'H.pital
Paris 75013
January 14th 2008

 

Programme:


With academic partners:

09.00 : Welcome of participants and stands set up
10.00 : Round Table for delegates and ParisTech representatives
11.30 : Walk around buffet with delegates and ParisTech representatives

 

With students:

13.00 : Round Table organised for ParisTech students: Why study abroad.?
14.00.: Stands and university presentations
18.00.: Dinner cocktail
21.00 : End of the International Day

On receipt of your registration, we shall send you details on hotels, followed by all details concerning the International Day.

InvitationLast update: 03.02.2008 23:19Size: 35,1 kB