Vysoké učení technické v Brně

Fakulta strojního inženýrství

 

Technická 2896/2, 616 69  Brno, Česká republika

tel.: 549 245 361 fax: 541 142 222, e-mail: dekan@fme.vutbr.cz

                                                                                 

 

ŽÁDOST

o akreditaci nového

navazujícího magisterského studijního programu

 Strojírenská technologie – Industrial Engineering (Double Degree)

v prezenční formě studia

Obsah dokumentu: (*.doc)

Základní údaje (*.doc)

Žádost se situační zprávou (*.doc)

 

Příloha 1

Management Fakulty strojního inženýrství a poradní orgány děkana (*.doc)

 

Příloha 2

Přehled o vědecké a tvůrčí činnosti FSI VUT v Brně (*.doc)

 

Příloha 3

Přehled zahraničních aktivit FSI VUT v Brně (*.doc)

 

Příloha 4

Doklad o informačním zabezpečení studijního programu (*.doc)

 

Příloha 5

Doklad o materiálním a technickém zabezpečení studijního programu

 

Příloha 6

Přehled akreditovaných programů na FSI (*.doc)

Formulář (vyplněný formulář v dokumentu Word)

 

A

Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace studijního programu (*.doc)

 

Ba

Akreditace studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení (*.doc)

 

C

Informace o studijním programu (oboru) pro akreditaci (rozšíření o obor) prodloužení platnosti (VUT v Brně, AMPT, celkem) (*.doc – VUT v Brně, AMPT, celkem)

 

D

Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací (*.doc)

 

E

Charakteristika studijního předmětu (*.doc)

 

F

Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) – souhrnné údaje (*.doc)

 

G

Personální zabezpečení - vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost (*.doc)

 

H

Personální zabezpečení - přednášející (*.doc)

Přílohy k formulářům

 

D1

Návrh studijního plánu (*.doc)

 

D2

Pravidla pro vytváření SP (oboru) (*.doc)

 

D3

Směrnice děkana č. 7/2007 pravidla pro vytváření studijních plánů v bakalářském a magisterském studiu

Směrnice děkana č. 1/99 upravující studium v MS a BS na FSI v souladu s následně uvedenými články Studijního a zkušebního řádu VUT 

 

D4

Směrnice děkana č. 8/2008 k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2009/2010

 

D5

Studijní a zkušební řád VUT v Brně

 

E1

Karty předmětů dle jejich zařazení do studijního plánu (*.doc)

 

H1

Životopisy garantů předmětů a přednášejících dle abecedy (*.doc)

 

H2

Souhlasy garantů a přednášejících dle abecedy (*.doc)

 

H3

Vědecká, výzkumná a tvůrčí činnost garantů a přednášejících – doplňující informace (*.doc)

Dokumenty

 

Dokument 1

Accord particulier de double diplôme – Doubele degree specific agreement, Strojírenská technologie - Industrial Engineering, Art Et Métiers ParisTech – Brno University of Technology / 2009

 

Dokument 2

Memorandum of Intention of EU countries related to an integrated curriculum aiming at a double diploma in engineering (Cluny, 19th April 2004)

 

Dokument 3

l'Accord de Coopération ENSAM – Brno University of Technology (BUT) du 21 Février 2005

 

Dokument 4

le RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ET ANNEXES, Direction des formations, Ce règlement a été approuvé lors du Conseil d’Administration du 19 septembre 2007

 

Dokument 5

le Textes Généraux MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE, Arrêté du 16 janvier 2009, fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur diplômé NOR ESRS0830119A

 

 

                             

prezentace ústavu                prezentace ústavu                   prezentace ústavu